YSL 65 §:n mukainen rekisteröinti-ilmoitus

Tulostettava sivu

Ympäristövaikutuksiltaan pieniä toimintoja on siirretty ympäristöluvan piiristä jälkivalvonnan ja rekisteröinnin piiriin. Tästä säädetään kolmessa toimialakohtaisessa ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevassa asetuksessa. Pääosa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksista ei enää tarvitse ympäristölupaa, vaan ne ilmoitetaan rekisteröitäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
 

Uusia laitoksia muutos koskee heti, mutta olemassa oleville laitoksille on siirtymäkaudet. Kaikki asfalttiasemat ja pienet polttolaitokset tulevat asetuksien piiriin ja rekisteröitäviksi viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemat pääsääntöisesti vuoteen 2020 mennessä.

 

Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.
 

Rekisteröintimenettelyyn siirtyy valtaosa jakelu- ja asfalttiasemista sekä energialaitoksista. Luvanvaraisina säilyvät edelleen muun muassa pohjavesialueilla sijaitsevat jakelu- ja asfalttiasemat sekä kiinteän polttoaineen energiantuotantolaitokset, joiden polttoaineteho on 20–50 megawattia. Lisäksi mainitut toiminnat saattavat joissain tilanteissa edelleenkin edellyttää ympäristölupaa esim. naapuruushaitan johdosta.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on rekisteröidä ilmoitettu toiminta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoituksen saavuttua katsotaan, onko ilmoitus täytetty oikein ja sen tiedot riittäviä. Selvitetään, onko kyse toiminnasta, joka ei ole millään muulla perusteella luvanvarainen. Selvitetään, onko toiminta kaavan mukaista. Ympäristönsuojelulain 30 §:n mukaan rekisteröintimenettelyssä olevaa toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Säännös vastaa ympäristöluvan myöntämisedellytyksiä. Kaavanvastaiselle toiminnalle ei voida myöntää ympäristölupaa eikä sitä voi merkitä rekisteriin.

 

Rekisteröintimenettely (ymparisto.fi -sivuilla)

 

Rekisteröintiohjeet ja -lomakkeet

Asfalttiasemat
Pienet energiantuotantolaitokset
Polttonesteiden jakeluasemat

 

Sivua päivitetty: 
10.5.2012