Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Tulostettava sivu

Perhekäsite ja tulot

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 

Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo tai viimeisin verotuspäätös.

 

Tuloina ei oteta huomioon: lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kodinhoidon tukea.

 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset ja syytinki.

 

Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan ennen hoitosuhteen alkamista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään arvioitujen tulojen perusteella. Korjausta näin määräytyneeseen asiakasmaksuun ei tehdä takautuvasti. Perhe voi myös ilmoittaa suostuvansa maksamaan korkeinta varhaiskasvatuksen asiakasmaksua, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

 

Kuukausimaksu

 

Asiakasmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7. välinen ajanjakso) aikana. Jos lapsen huoltajat kuitenkin varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä kunnan ilmoittamaan määräpäivään mennessä, paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu ko. paikasta peritään myös siinä tapauksessa, vaikka varsinaista tulojen mukaista kuukausimaksua ei olisikaan määrätty. Tällöin käyttämättömästä paikasta peritään puolet pienimmästä maksusta eli tällä hetkellä 13.50 €.

 

Tulorajat ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosentit 1.8.2020 alkaen

 

Perheen koko (hlöä) Tuloraja (euroa / kk) Korkein maksuprosentti
2 2 136 10,7
3 2 756 10,7
4 3 129 10,7
5 3 502 10,7
6 3 874 10,7

 

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja, asiakasmaksua ei peritä. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kokoaikainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Korkein asiakasmaksu on 288 €. Asiakasmaksu on lapsikohtainen. Alin perittävä maksu on 27 € /kk.

Saman perheen toisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen asiakasmaksu on 50 % nuorimman lapsen asiakasmaksusta, kuitenkin enintään 144 € kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta asiakasmaksu on 20 % nuorimman lapsen asiakasmaksusta.

Asiakasmaksu määräytyy seuraavasti tuntiportaittain (viikkokerroin 4,3):

Hoitovaraus h / kk  maksu % tulojen perusteella
korkeintaan määräytyvästä täydestä maksusta
   
36 h 25 %
54 h 35 %
86 h 50 %
110 h 62 %
130 h 72 %
150 h 82 %
170 h 92 %
yli 170 h- 100 %

Maksun perusteena oleva hoitoaikavaraus tulee olla voimassa kolme kuukautta. Seuraavan viikon toimintapäivät ja -ajat tulee ilmoittaa Daisy- toiminnanohjausjärjestelmään edellisen viikon sunnuntaihin klo. 24.00 mennessä. Niiden perheiden osalta, joissa molemmat tai toinen vanhempi on kotona, lasten seuraavan viikon toimintapäivät vahvistetaan perjantaihin mennessä.

 

Jos kuukauden varhaiskasvatus maksun perusteena oleva hoitoaika ylittyy, peritään seuraavan vaihteluvälin mukainen maksu. Kun ylitys tapahtuu kaksi kertaa peräkkäin, maksu korotetaan.

 

 

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäivistä, paitsi:

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan
  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa yli kymmenen (10) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä
  • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä
  • maksua ei peritä niiltä päiviltä, joille kunta ei pysty järjestämään esim. varahoitopaikkaa, jos varsinaiseen hoitopaikkaan ei voi lasta viedä
  • Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, jona lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.

 

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäinen varhaiskasvatus ei ole varsinaista varhaiskasvatusta ja ei siten vaikuta kotihoidon tuen saantiin. Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan tarjota perheelle, mikäli hoitopaikassa on tilaa. Asiakasmaksu on lapsikohtainen.

  • alle 3 h/ päivä ->   6,00 €/ kerta, ns. kerhopaikka, sisältää aterian
  • 3 – 6 h/ päivä  -> 21,00 €/ kerta, sisältää aterian
  • 6 – 8 h/ päivä  -> 30,00 €/ kerta, sisältää aterian

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistus

Asiakasmaksu määrätään esitettyjen tositteiden perusteella. Asiakasmaksu voidaan tarkistaa myös kesken toimintakauden, mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 100 eurolla kuukaudessa tai mikäli perheen koko muuttuu. Perheellä on ilmoitusvelvollisuus muuttuneista olosuhteista. Mikäli asiakasmaksun perusteella ilmoitetut tulot osoittautuvat virheellisiksi, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään lapsen ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen. Toistaiseksi voimassaoleva hoitosuhde päättyy, kun perhe irtisanoo kirjallisesti / sähköisesti varhaiskasvatuspaikan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perintä

Mikäli asiakasmaksu on eräpäivän jälkeen vielä maksamatta, kunta ei lähetä erillisiä maksukehotuksia vaan saatava lähetetään perintätoimistolle perittäväksi. Lapsen molemmat huoltajat ovat velasta yhteisvastuullisia.

 

Lue lisää aiheesta seuraavalta sivulta: Tuloselvitys ja tarvittavat liitteet

 

Lisätietoja asiakasmaksuista saat varhaiskasvatuksen koulusihteeriltä p. 040 647 2616.

Sähköinen tietojärjelmä Daisy: https://dp2.daisynet.fi/kittila/

 

Sivua päivitetty: 
21.10.2020