Vaaralliset jätteet

Tulostettava sivu

Vaaralliset jätteet tehokkaamman valvonnan piiriin Kittilässä syksystä 2019 alkaen – Neuvontaa tarjolla yrityksille ja laitoksille

 Kittilän kunnan ympäristövalvonnasta saa neuvontaa vaarallisten jätteiden lainmukaiselle säilyttämiselle ja käsittelylle. Yritysten ja laitosten käytäntöjä selvitetään kyselyllä tämän syksyn aikana.

Jätelain 646/2011 mukaan valvontaviranomaisen on määräajoin tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. Tarkastusten tueksi Kittilän kunnan ympäristövalvonta kartoittaa kyselyllä yrityksiä, laitoksia ja maatiloja, joiden toiminnassa syntyy vaarallisia jätteitä. Kyselyssä selvitetään vaarallisten jätteiden säilyttämistä ja toimittamista käsiteltäväksi. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai lomakkeella, jonka saa ympäristövalvonnalta ja vastaukset tulee toimittaa 15.11.2019 mennessä. Kysely myös postitetaan yrityksiin ja laitoksiin, joita asia oletettavasti koskee.

Nyt yritysten ja laitosten on mahdollista saada ohjeistusta ja neuvontaa toiminnan ja jätehuollon saattamiseksi ajantasaisen lainsäädännön mukaiseksi. Jatkossa vaarallisten jätteiden asianmukaista säilyttämistä ja toimittamista käsiteltäväksi tullaan valvomaan kunnan ympäristövalvonnan toimesta tarkastuskäynnein. Valvonnan ja tarkastusten tavoitteena on ehkäistä vaarallisista jätteistä aiheutuvia haittoja ympäristölle sekä varmistaa vaarallisten jätteiden säilyttämisen ja käsiteltäväksi toimittamisen lainmukaisuus Kittilän kunnan alueella.

Jätteen haltijan velvollisuuksiin kuuluu olla selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja jätteen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Jätteen haltijan on myös laadittava siirtoasiakirja vaarallisen jätteen luovuttamisesta jätteen vastaanottajalle. Jätteenkuljettajalta tulee tarkistaa, että kuljetusyrityksellä on lupa vaarallisten jätteiden kuljettamiseen.

Vaarallisilla jätteillä (aikaisemmin ongelmajäte) tarkoitetaan jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallista, tartuntavaarallista, muulla tavalla terveydelle vaarallista, ympäristölle vaarallista tai, jolla on muu vastaava vaaraominaisuus. Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa romuajoneuvot, jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet, käytöstä poistetut akut, monet liuottimet, lääkkeet, painekyllästetty puu, asbestipitoinen purkujäte ja loisteputket. Kattava lista vaarallisista jätteistä löytyy jäteasetuksesta 179/2012, Liite 4 Jäteluettelo.

Useat vaaralliset jätteet sisältävät raskasmetalleja. Esimerkiksi lyijyä käytetään edelleen autojen ja moottoripyörien akuissa. Raskasmetallit kertyvät luonnossa ravintoketjuun, ja lopulta ihmisiin. Vereen joutuessaan lyijy saattaa vaikuttaa jopa lasten älylliseen kehitykseen. Öljy puolestaan pilaa helposti suuriakin vesistöjä, pohjavesivarantoja tai talousvesikaivoja. Öljyn hajoaminen luonnossa kestää pitkään. Lääkkeiden päätyminen luonnonvesiin viemäreistä tai jätevedenpuhdistamojen läpi voi aiheuttaa esimerkiksi kalojen lisääntymisen heikentymistä. Väärin lajitellut tai polttokelpoisen jätteen joukkoon laitetut vaaralliset jätteet aiheuttavat vaaratilanteita ja turvallisuusriskejä jätehuollon työntekijöille. Siksi on erittäin tärkeää, että vaarallisten jätteet säilytetään ja toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaisesti.
 

Lisätietoja
Kittilän kunnan ympäristövalvonta: ymparisto@kittila.fi, ympäristösihteeri puh. 040 847 9552, ympäristötarkastaja puh. 040 636 0512

Sivua päivitetty: 
4.10.2019