Tilapäinen tai siirrettävä murskaamo

Tulostettava sivu

Tilapäisen tai siirrettävän murskaamon, jonka toiminta-aika on vuodessa enintään 49 päivää, sijoittamisen edellytykset ovat seuraavat:

- toiminnan melupäästöt eivät aiheuta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutason ohjearvojen ylittymistä
- toiminnan päästöt ilmaan eivät aiheuta valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 annettujen ilmanlaadun ohjearvojen ylittymistä
- toiminnassa tarvittavien polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi ja mahdollisten lietteiden käsittely järjestetään siten, että niiden joutuminen maaperään tai muuten ympäristöön on estetty
- laitokset eivät saa olla toiminnassa yöaikaan klo 22.00–7.00 eivätkä pyhäpäivinä.

  

Tilapäisen tai siirrettävän murskaamon toiminnan käynnistämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen toiminnan käynnistämistä.

 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan sijoituspaikka, toiminta-aika ja toiminnanharjoittaja sekä yhteyshenkilö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 85 §:n perusteella tekemänsä tarkastuksen nojalla tarvittaessa antaa sijoittamisen edellytyksiä täydentäviä määräyksiä.

 

Toiminnan päätyttyä alue on siivottava ja siellä olevat jätteet sekä ylijäämätavara on toimitettava asianmukaiseen varastointi- tai käsittelypaikkaan.

 

Toiminnan päättymisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lopputarkastuksen suorittamista varten.

 

Näiden määräysten lisäksi toiminnassa tulee huomioida melusta ja tärinästä annetut määräykset ja toiminnasta on tarvittaessa tehtävä ympäristönsuojelulain 60§:n mukainen ilmoitus tilapäisestä melusta tai tärinästä.

 

Sivua päivitetty: 
10.5.2012