Tiedote: Kittiläläisistä 74 ilmoittaa vastustavansa kuntaliitosta, 33 kannattaa

Tulostettava sivu

Tiedote 8.3.2012

 

Kittilän kunnan toteuttamaan kyselyyn Tunturi-Lapin kuntauudistuksesta tuli kahden viikon aikana 124 vastausta. Tunturi-Lapin kuntien yhdistymistä vastusti 74 vastaajaa eli noin 60 % ja kannatti 33 vastaajaa eli noin 27 % vastaajista.

 

Valtionvarainministeriön kunnallishallinnon rakenteen uudistusta valmistelleen työryhmän esityksessä Kittilä, Kolari, Muonio ja Enontekiö muodostaisivat yhden kunnan. Työryhmä esittää, että alueella tehtäisiin kuntajakoselvitys kuntaliitoksen muodostamisesta. Kunnilta on pyydetty asiasta lausunto. Kittilän kunnanhallitus käsittelee asiaa 15.3.2012 ja kunnanvaltuusto antaa asiasta lausunnon kokouksessaan 26.3.2012.

 

Koska kysymyksessä on valtakunnallisesti yleistä mielenkiintoa herättänyt asia, Kittilän kunta järjesti kyselyn kuntalaisille uudesta kuntarakenteesta.

 

Kyselyyn vastanneet kuntalaiset mainitsivat yhdistymisen hyvinä puolina hallinnon ja asioiden käsittelyn tehostuminen ja siitä syntyvät säästöt ja (erikois)palvelujen paremman saavutettavuuden. Lisäksi mainittiin maantieteellisiä sekä elinkeinoihin ja markkinointiin liittyviä, laajan ja vahvan matkailu- ja kaivoskunnan etuja.

 

Huonoina puolina nähtiin jo ennestään pitkien välimatkojen kasvu palveluiden saavuttamiseksi, sivukylien entistä suurempi syrjäytymisen vaara ja palveluiden huonontuminen. Huolta aiheutti myös se, että uudistus vaikeuttaisi palveluita eniten tarvitsevien eli ikääntyneemmän väestön, lasten ja vammaisten ihmisten arkea. Tulevien työmatkojen pituus mahdollisen suurkunnan sisällä koettiin kohtuuttomaksi. Kuntien velkaantumiseen yhdistämisen ei nähty tuovan helpotusta. Nähtiin, että Kittilän tulisi pysyä omana kuntana, tai yhdistyä vain Kolarin tai Kolarin ja Muonion kanssa. Kuntien yhdistäminen Etelä-Suomen pinta-alaltaan pienemmissä kunnissa nähtiin parempana vaihtoehtona kuin Lapin laajojen kuntien yhdistämistä. Ehdotettu Tunturi-Lapin kunta sai kuitenkin osalta vastaajia kannatusta, etenkin mikäli kuntien yhdistämiseltä ei voida välttyä.

 

Välimatkat ja palvelujen heikentyminen huolena

Noin kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista vastusti Tunturi-Lapin kuntien yhdistymistä. Kunnanjohtajaa enemmistön asettuminen kuntaliitosta vastaan ei yllätä. Kuntauudistus ole saanut kannatusta valtakunnallisesti eikä helmikuun lopussa Lapin kunnille aiheesta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.
Vastauksissa nousee voimakkaasti esiin huoli välimatkojen pitenemisestä ja palveluiden kaikkoamisesta entistä kauemmaksi. Kuntien yhdistämistä kannattavat toivat esiin säästöt hallinnossa ja paremman yhteistyön edut. Kuntien yhdistämisestä seuraavia hallinnon säästöjä ei osata Kittilän kunnassa vielä euromääräisesti arvioida. Pienissä kunnissa on vähän päätoimisesti esimiestyötä tekevää virkamiestä, heistäkin osa esimerkiksi osastonhoitajia tai päiväkodinjohtajia, joita tarvittaisi myös uudessa kunnassa. Virkamiesten määrä vähenisi ylimmässä johdossa, joka joutuisi suurkunnassa viettämään runsaasti työaikaa maantiellä. Kunnanjohtajan mukaan Kittilän kunnan 420 työpaikasta ei uudistuksella saataisi karsittua edes kymmentä prosenttia. Lautakuntapaikkojen ja valtuutettujen määrä vähenisi isolla alueella kuitenkin tuntuvasti.

 

Kunnanvaltuusto antaa lausunnon, eduskunta tekee lopullisen päätöksen

Kittilän kunnanvaltuusto päättää kahden viikon kuluttua kantansa siihen, kannattaako vai vastustaako kunta kuntajakoselvityksen teettämistä naapurikuntien kanssa. Kuntajakoselvitykseen osallistuminen ei vielä ole päätös kuntaliitoksesta. Myöskään päätöstä kuntajakoselvityksen tekemisestä tai kuntauudistuksen toteuttamisesta ei tee Kittilän kunta vaan aikanaan eduskunta.

 

Kittilän kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan torstaina 15.3.2012. Kunnanjohtajan esitys on, että kunta vastaa kieltävästi valtiovarainministeriön ehdotukseen kuntajakoselvityksen käynnistämisestä. Perustelut ovat pitkälti samat kuin asiasta kantansa ilmaisseiden kuntalaisten enemmistöllä: pitkät etäisyydet veisivät ison osan hallinnosta tulevista säästöistä. Lisäksi maantieteellisesti valtavan kunnan johtaminen yhdeltä kunnantalolta tuskin onnistuisi edes käytännössä. Kunnanjohtajan näkemykseen vaikuttaa oman kunnan asukkaiden mielipiteiden lisäksi myös naapurikuntien tahto.

 

Kysely toi runsaasti tietoa kuntaan

Kunnassa kyselyn kahden viikon aikana saatujen vastausten määrää pidetään melko hyvänä tuloksena. Kyselyyn on toki suhtauduttava siten, että nimettömään kyselyyn on voinut vastata muitakin kuin kittiläläisiä ja myös useampaan kertaan. Kysely haluttiin kuitenkin tehdä. Kyselyn toteuttaminen on myös osa Kittilän kunnan viestinnän kehittämistyötä, jossa pyritään kuulemaan kuntalaisten mielipiteitä ja näkökohtia jo asioiden valmisteluvaiheessa.

 

Taustatietoa kyselystä

Kysely oli avoinna kuntalaisille kaksi viikkoa, 21.2.−6.3.2012. Siihen oli mahdollista vastata kunnan kotisivuilla, paperilla kunnanviraston neuvonnassa sekä pääkirjastolla, sähköpostitse ja puhelimitse. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Kuntalaisilta kysyttiin, kannattavatko he Tunturi-Lapin kuntien yhdistämistä, mitä hyviä tai huonoja puolia yhdistyminen toisi ja onko kuntarakennetta tarpeen uudistaa. Kyselyssä tiedusteltiin myös, olisiko jokin toinen liitosyhdistelmä parempi ja mitä erityisiä terveisiä kunnanjohtajalle ja valtuustolle vastaajat antaisivat asiasta.
Kuntalaisten mielipiteitä esitellään tarkemmin raportissa, johon on koottu kyselyyn vastanneiden mielipiteitä ja perustelua kuntauudistuksesta.

 

Lisätiedot

Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 572 2044, anna.makela(at)kittila.fi
Nina Willman, viestintäassistentti, Kittilän kunta, puhelin 0400 356 027, nina.willman(at)kittila.fi
 

Liite: Raportti 8.3.2012: Kittilän kuntalaisten mielipiteitä kuntauudistuksesta, maaliskuu 2012
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013