Tiedote: Keskeisiä asioita Kittilän kunnan talousarvioehdotuksessa 2014

Tulostettava sivu

Tiedote 17.10.2013

Kittilässä nostetaan mahdollisesti kunnallisveroa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Palveluihin tehdään pieniä viilauksia mutta ei suuria leikkauksia. Vuonna 2013 aloitetut rakentamishankkeet tehdään valmiiksi, mutta uudisrakennusta ja uusia korjauksia käynnistetään maltillisesti. Toteutumassa oleva Koutalaen maakauppa tuo tuloja kunnalle. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta 21.10.2013.

 

Kittilän kunnan toimintamenot vuoden 2014 talousarviossa ovat 51,2 miljoonaa euroa ja toimintatulot 7,1 miljoonaa euroa. Verotulot ovat 23,2 miljoonaa ja valtionosuudet 21 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna toimintamenot kasvavat 2,1 miljoonaa euroa ja toimintatulot 2,2 miljoonaa euroa.

 

Kunnan myyntitulot nousevat ensi vuonna 207 % prosenttia. Tämä johtuu kunnanvaltuuston jo 1990-luvun alussa tekemiin maankäyttöpäätöksiin perustuvasta, nyt toteutumassa olevasta ns. Koutalaen II-vaiheen maakaupasta, josta kunnalle on odotettavissa yli miljoonan euron tulot. Kunnanjohtajan mukaan pitkäjänteinen elinkeinojen kehittäminen kannattelee myös vaikeina aikoina. Kuluvana vuonna kunnan talousarvion pelasti kaivoksen erinomainen tulos ja sen maksamat yhteisöverot, ensi vuonna Koutalaen maakaupat. Miljoona euroa kuntalaisten peruspalveluiden rahoittamiseen on erityisen tervetullutta.

 

Kunnanjohtaja esittää veroprosentin nostamista 0,5 prosenttiyksiköllä 19,5 %:in. Kunnallisveron tuotto nousisi ilman korotustakin, yhteisöverossa näkyy notkahdus. Tämä johtuu kaivoksen viime vuonna tekemästä hyvästä tuloksesta, josta maksetun yhteisöveron osuus tilitetään kunnalle tänä vuonna. Kunnanhallitus ei halunnut ottaa kantaa veronkorotukseen hyväksyessään talousarvion raamin syyskuussa, mutta siitä on keskusteltu talousarvion laatimisen taustatyötä tehneessä, kaikista poliittisista ryhmistä koostuneessa taloustoimikunnassa. Puoli prosenttiyksikköä on Kittilässä korkean lainakannan vuoksi maksiminostovara. Ratkaisun asiassa tekee kunnanvaltuusto marraskuussa.
Tärkeimmät muutokset toiminnassa ja taloudessa ovat yksi uusi puolikas terveyskeskuslääkärin virka, Kirkonkylälle valmistuva uusi päiväkoti, liikuntahallin käyttöönotto sekä kotihoidontuen kuntalisän pienentäminen.

 

Menoja on karsittu maltillisesti taloustoimikunnan antaman raamin mukaan. Kunnanjohtajan esitys perustuu lähes täysin lautakuntien esityksiin. Lautakunnat ovat kiitettävästi tehneet priorisointia omissa talousarvioesityksissään, ja kunnanjohtajan esityksessä on vain pieniä tarkennuksia niihin. Tilikauden tulos on vain hieman plussalla, joten menojen lisäykset tulee seuraavissa käsittelyvaiheissa harkita tarkkaan.

 

Kuntaan kaavailtua henkilöstöpäällikön virkaa ei sittenkään esitetä täytettäväksi tulevana vuonna. Henkilöstöpäällikön saamista kuntaan toivottiin jo henkilöstöstrategiatyössä vuonna 2012, vahva toive asiasta tuli myös henkilöstölle tehdyssä työhyvinvointikyselyssä vuonna 2013. Kunnanjohtajan mukaan se ei valitettavasti mahdu talousarvioon vielä ensi vuonnakaan.

 

Investoinneissa painottuvat vuonna 2013 käynnistetyt kohteet. Vuoden 2014 aikana valmistuvat uusi päiväkoti Kittilän kirkonkylälle sekä uusi liikuntahalli. Lisäksi talousarviossa varaudutaan Sirkan koulun laajentamiseen, jos valtionapu saadaan. Myös Sirkkajärven kunnostamista ja yläkoulun korjausta jatketaan. Levin kaduista esitetään korjattavaksi Rakkavaarantietä.

 

Kittilän kunnan talousarviosta järjestettiin nyt toista kertaa myös Facebook-kyselytunti kuntalaisille. Keskustelutunnilla muutamat kuntalaiset kommentoivat ja keskustelivat kunnanjohtajan kanssa, ja enimmillään lähes 550 henkilöä seurasi keskustelua. Tämän lisäksi talousarviota esitellään henkilökunnalle sekä joulukuussa järjestettävässä kylätilaisuudessa kuntalaisille.

 

Lisätiedot: Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, anna.makela(at)kittila.fi, puh. 040 572 2044

 

Liite Kittilän kunnan talousarvion 2014 tiedotteeseen: MUUTOKSET JA INVESTOINNIT
 

Muutoksia Kittilän kunnan talousarviossa vuodelle 2014 lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukaan
• Veroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,5 % prosenttiyksikköä. Yhteisövero putoaa vuotta 2013 edeltäneelle tasolle eli 1,8 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2013 on kaivoksen hyvän tuloksen ansiosta 4 miljoonaa euroa.
• Sosiaali- ja terveysosastossa henkilöstömenot laskevat runsaan eläkkeelle jäämisen seurauksena. Kokonaan uusia tehtäviä virkoja ehdotetaan perustettavaksi 0,5 (terveyskeskuslääkäri). Suurimmat korotukset tulevat palveluiden ostoissa; mm. vammaispalvelut, vanhustenhuollon asumispalvelut sekä ensihoito.
• Rakennusten ja huoneistojen vuokrat nousevat keskimäärin 10 %, koska vuonna 2013 monet tilat ovat olleet tyhjillään ja/tai vajaakäytöllä sisäilmaongelmista johtuvien korjausten vuoksi.
• Teknisellä toimella ei ole tiedossa suuria muutoksia. Kirkonkylälle kaavoitetaan teollisuustontteja.
• Koulutoimessa koulukuljetusten myöntämisperusteita muutetaan siten, että 0–1 -luokkalaisilla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen yli 3 km ja 2–3 -luokkalaisilla yli 5 km matkalla. Nykyiset 2. luokat yhdistetään yhdeksi, noin 25 oppilaan opetusryhmäksi. Könkään koulun molemmat ryhmät siirtyvät Sirkan koulun tiloihin. Koululautakunta esittää Raattaman koulun säilyttämistä. Iltapäiväkerhojen maksuja tarkistetaan.
• Päivähoidon kotihoidontuen kuntalisää (v. 2013 maksettu 200 e /kk) esitetään laskettavaksi 150 e/kk.
• Vapaa sivistystyö: Liikuntahallin käyttökustannukset katetaan kunnan, ei liikuntaseurojen varoista. Kuntalaisten uimalipputuki sekä vanhusten liikuntapalvelutuki säilytetään. Vastaavasti vapaan sivistystyön lautakunta esittää Särestöniemen museosäätiön 80 000 euron ja 4H-yhdistyksen 20 000 euron avustusten poistamista.

 

Kittilän kunnan investoinnit vuonna 2014: Kunnanjohtajan esitys 16.10.2013
• Vuonna 2014 jatketaan vuonna 2013 käynnistyneitä peruskorjauksia ja uudisrakentamista. Vuoden 2014 aikana valmistuu kirkonkylälle uusi päiväkoti ja liikuntahalli. Molempien rakentaminen on aloitettu jo 2013, joten ne on välttämätöntä tehdä loppuun ensi vuonna. Yläkoulun korjaukseen on saatu valtion rahaa 600 000 euroa. Korjauksen jälkimmäinen osa siirtyy vuodelta 2013.
• Sirkan koulun laajennukseen kunnanjohtaja ehdottaa varattavaksi edelleen ensi vuodelle 1,4 miljoonaa ja 2 miljoonaa euroa vuonna 2015. Laajennus käynnistyy vain, mikäli valtionapu myönnetään vuoden 2014 aikana. Summa on välttämätöntä pitää talousarviossa, koska valtionapua ei voi saada, mikäli kunta ei ole varannut avustuksen kohteelle rahaa omassa talousarviossaan.
• Katujen rakentaminen on kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan vuonna 2014 edelleen vähäistä. Levillä ehdotetaan käynnistettäväksi Rakkavaarantien peruskorjausta, jonka kustannukset ovat ensimmäisenä korjausvuonna noin 0,5 miljoonaa euroa (korjausta jatkettaisiin vuosina 2016–2017). YLä-Levin kaavateihin varataan 600 000. Katujen rakentaminen liittyy kunnanvaltuuston vuonna 2012 hyväksymään esisopimukseen perustuvaan kaavahankkeeseen. Mikäli esisopimus toteutuu, siitä tulee myös välitöntä tuloa 1,7 miljoonaa euroa. Kirkonkylällä korjataan loppuun jo vuonna 2013 aloitetut tiet (Aholanperäntie, Kaarnikkamettä, Vilukko, Karjatie) sekä rakennetaan päiväkodin ja liikuntahallin edellyttämät uudet kadut.
• Levin ulkoilureittien rakentaminen perustuu maankäyttösopimuksiin, joten niihin menevät investointikustannukset tulevat suoraan tuloina käyttötalouden puolelle, tekniselle osastolle. Useisiin investointeihin (mm. kirkonkylän kadut) on myös tehty poistovarauksia aiempina vuosina, joten ne eivät rasita vuoden 2014 tilinpäätöstä.

 

Lue tästä koko talousarvioehdotus 16.10.2013

Sivua päivitetty: 
13.11.2013