Sosiaali- ja terveydenhuollon talouden tasapainottamisohjelma, työryhmän kokousmuistio 11.2.2016

Tulostettava sivu

Sosiaali- ja terveydenhuollon talouden tasapainottamisohjelma

Työryhmän kokous 11.02.2016 klo 13-15

Paikalla: Jyrki Vanhakartano, Paula Niemelä, Arja Tohmo, Anne Vierelä, Anneli Haapanen, Taina Gullsten, Hanna-Kaisa Mertanen, Ulla Siirtola

 

1. Perusterveydenhuollon tilanne

 • Lääkärien ja hoitajien työnjakoa on jo uudistettu. Lääkärien vastaanottokäyntejä on siirretty hoitajille. Tarkoituksena olisi, että kansansairauksien kohdalla lääkärin vuosittaisen vuosikontrollin sijaan käytäisiin hoitajan vastaanotolla. Lääkärin vastaanotto tarvittaessa tai 2-3 v välein. Lisäksi INR+ Marevanin annostuksien määrittely on siirtynyt hoitajille jo ennen varsinaista ohjelmaa.
 • Poliklinikalla on otettu käyttöön TeleQ takaisinsoittojärjestelmä, jonka ansiosta paikalla olevan asiakkaan vastaanotto ei häiriinny. Palaute on ollut pääosin positiivista.
 • Paljon palveluja käyttävät ohjautuvat poliklinikalta tarvittaessa muille tahoille kuten muistihoitaja, kotihoidonohjaaja, avopalveluohjaaja jne.
 • Kotihoidon lääkäripalvelut tällä hetkellä 1 krt/kk + muina viikkoina puhelinaika. Samaa ajateltiin myös asumispalveluyksiköihin. Tällöin asiat eivät kertyisi ja vastaanoton yhteydessä lääkäri pystyisi katsomaan 2-3 asukkaan asioita tarkemmin (vuosikontrolli, hoitotahto, -suunnitelmat). Tarkoituksena saada sujuva kontakti lääkäriin kotihoidon sekä yksiköiden kanssa.
 • Lääkkeistä informoinnissa paras tietous on apteekin farmaseutilla.
 • Keskustelua helposta kontaktista lääkäriin. Kanta –palvelun kautta pystyy laittamaan esim reseptit uusintaan ja tarkistamaan vastaanotolla käyntien yhteenvedot.
 • Erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen edellyttää kattavien hoitosuunnitelmien ja –tahtojen tekemistä sekä päivittämistä. Osan kotihoidon asiakkaiden sekä asumispalveluyksiköissä asuvien kanssa on pyritty tekemään tai päivittämään suunnitelmia/tahtoja alkuvuoden aikana. Lääkäri kirjaa asiat vuosikontrollien tai yksiköiden lääkäriaikojen yhteydessä.
 • Tarkoituksena pitää yhteinen palaveri ensihoidon kanssa 3-4/2016, jolloin voidaan keskustella esim. yhteistyöstä kotihoidon asiakkaiden suhteen. Mikä toimii/mikä ei toimi? Sekä voisiko ensihoidon porukka esim. kouluttaa muuta henkilöstöä niinä aikoina, kun ei ole keikkoja. Tällä hetkellä ensihoidon porukka on työskennellyt jonkin verran poliklinikalla, josta on ollut helppo lähteä tarvittaessa keikalle.
 • Yöaikainen päivystys on muuttunut 1.1.2016 alkaen Lapin Keskussairaalaan. Ma-pe klo 21-08 omalla paikkakunnalla työskentelevä hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin, jonka jälkeen selviää jatko.

 

2. Ikäihmisten palvelut

 • Keskustelua vuodeosaston pitkäaikaispaikkojen vähentämisestä. Muutos edellyttää kotihoidon palveluita sekä muita palveluasumispaikkoja. 1.1.2016 alkaen vuodeosastolla on 10 pitkäaikaispaikkaa ja 20 akuuttia paikkaa. Tasapainottamisohjelman tavoitteena vähentää pitkäaikaispaikkoja 3 paikkaan vuoteen 2018 mennessä.
 • Kuntoutusta on kehitetty jatkumaan vuodeosastojakson jälkeen kotona toteutettavaksi. Vuodeosastolla sekä kotihoidossa on oma fysioterapeutti. Tarvittaessa alkukartoitusta niin toimintakyvyn kuin apuvälineiden suhteen tehdään jo vuodeosastolla. Lisäksi toteutetaan kuntouttavaa työotetta, jolloin asiakkaan annetaan tehdä mahdollisimman paljon itse.
 • Kuntoutumista voidaan seurata SPPB –testistöllä. Testistö otetaan käyttöön 1.3.2016 alkaen. Testistö tehdään vuodeosastolla, kotiutuessa sekä 2 vk kotiutumisesta. Lisäksi voidaan sopia seuraava 1 tai 3 kk kuluttua. Fysioterapeutit ohjaavat testistön tekemisen myös muulle henkilöstölle.
 • Keskustelua henkilöstön kuntoutusosaamisen lisäämisestä.
 • Vuodeosastolta kotiutumisen jälkeen pyritään järjestämään resurssien puitteissa määräaikaisesti/ kertaluonteisesti tehostettua kotikuntoutusta sekä kotihoitoa tukemaan turvallista, nopeaa ja hallittua kotiutumista.
 • Kotiutus/muistihoitaja aloittanut 1.8.2015. Tavoitteena on nopea, hallittu ja turvallinen kotiutuminen terveyskeskuksesta sekä myös erikoissairaanhoidon piiristä. Vältetään turhaa odottelua vuodeosastolla. Tarkoituksena aloittaa kotiutumisen suunnittelu mahdollisimman pian. Kotiutuminen suunnitellaan yhdessä kotiutujan, omaisten ja henkilöstön kanssa. Tehdään asiakkaalle palvelutarpeen kartoitus, jolloin selvitetään turvallisuutta, arjesta selviytymistä, apuvälinetarvetta, ravitsemusta, asioinnin hoitamismahdollisuuksia jne. Tavoitteena kotiuttaa asiakas oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja tarvittavilla edellytyksillä.
 • Kotiutus/muistihoitajan työparina fysioterapeutti. Kotiutumista suunnitellessa on mahdollisuus järjestää myös ns. orientoiva kotikäynti, jolloin käydään yhdessä asiakkaan kanssa katsomassa kotiolot. Tällöin voidaan varmistua, että varsinaisena kotitutumispäivänä kotona on kaikki tarvittavat apuvälineet sekä mahdollisesti kodin muutostyöt on tehty.
 • Keskustelua 3. sektorin ja kunnan yhteistyöstä. Tulossa 16.3.2016 klo 17-19 Yhteistyötapaaminen.
 • Kotisairaalatoiminta aloittaa toimintansa kokeiluna 29.2.-31.5.2016 palvelutaloista. Vuodeosaston sairaanhoitajat jalkautuvat yksiköihin, jolloin asukkaita voidaan hoitaa mahdollisimman pitkään kodeissaan.
 • Keskustelua lääkärin ja hoitajan jalkautumisesta sivukyliin. Tuleeko pitemmän päälle säästöjä, kun matkoihin menee päivästä suurin osa? Ennemminkin pitäisi kehittää etäyhteyksien mahdollisuuksia; Virtu, Kanta. Terveydenhoitajat pitävät kuukausittain sivuneuvoloita, voisiko niiden yhteyteen ajatella hoitajalle mahdollisuutta konsultoida lääkäriä?
 • Vanhainkoti muuttunut 1.1.2016 alkaen laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi. Koko talon uusi nimi 1.1.2017 alkaen Palvelutalo Pääskylä.
 • RAI –järjestelmä otettu käyttöön 2014. Järjestelmän juurruttaminen käytännöksi on vielä kesken. Järjestelmä muun muassa yhdenmukaistaa asiakassuunnitelmia siirryttäessä kotihoidosta palveluasumiseen.
 • Keskustelua erilaisista hoito- ja palvelu- sekä kuntoutumissuunnitelmista. Tavoitteena tehdä samalla pohjalla suunnitelmat, jotta vältettäisiin ”tuplatyötä”.
 • Kittilän Ikäihmisten Oppaasta käytössä 2. versio. Kolmas versio on tulossa keväällä 2016.
 • Kotihoidossa on otettu käyttöön mobiiliohjausjärjestelmä syksyllä 2015. Mahdollistaa järkevän työnsuunnittelun. Ohjelman avulla voidaan puuttua ”ruuhkahuippuihin” ja järkeistää työnjakoa.
 • Palveluiden myöntämisperusteet sekä asiakasmaksut tarkistettu vuoden 2016 alusta alkaen.
 • Keskustelua keskitetystä neuvonnasta sekä palveluohjauksesta. Tarkoituksena nimetä neuvonta ja palveluohjaus kotiutus/muistihoitajalle. Lisäksi samaa tekevät muun muassa kotihoidon ohjaaja, avopalveluohjaaja, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijä. Sovitaan palaveri 3-4/2016 palveluohjausta tekevien kesken, jolloin käydään läpi tärkeimmät asiat, jotka tulisi huomioida neuvontaa ja ohjausta tehdessä.

3. Seuraava työryhmän kokous 7.4.2016 klo 13.

 

 

Sivua päivitetty: 
23.3.2016