Päätöksenteko

Tulostettava sivu

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus

Kittilän kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Lisätietoa kunnanvaltuustosta sekä kokouspäivämäärät löytyy sivulta www.kittila.fi/kunnanvaltuusto.

 

Kunnanvaltuusto valitsee 9-jäsenisen kunnanhallituksen, joka johtaa kunnan taloutta ja hallintoa sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Lisätietoa kunnanhallituksesta ja kokouspäivämääristä sivulta www.kittila.fi/kunnanhallitus.

 

Hallintosääntö

 

Hallintosäännössä määrätään Kittilän kunnan organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön kokouksessaan 19.6.2017 § 56. Uusi hallintosääntö on astunut voimaan 25.7.2017.  Muutokset 1.6.2017 voimaan tulleeseen hallintosääntöön: 1) 16 § Controller, Controller päättää 3. kohta muutettu kuulumaan "palkan työkokemukseen perustuvista lisistä." 2) Poistettu hallintosäännön 33 §:n kohdasta Rakennus- ja ympäristölautakunta kohta 2. lause "valmistelee poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut sekä antaa niihin lausunnon".

Kittilän kunnan hallintosääntö 25.7.2017 alkaen.

 

 

Pöytäkirjat ja esityslistat

 

Esillä pidetään kuluvan vuoden ja edellisen vuoden pöytäkirjat. Jos tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja, ottakaa yhteyttä kunnan kirjaamoon.
 

Toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunkin toimielimen päättämällä tavalla. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki 785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007 )

 

Kittilän kunnan pöytäkirjat ja esityslistat Dynasty-tietopalvelussa

 

Yhteystiedot

Kittilän kunta, kirjaamo
Puhelin 0400 356 500
kirjaamo(at)kittila.fi

Sivua päivitetty: 
20.9.2017