Lastenvalvoja

Tulostettava sivu

Lastenvalvojan tehtävät

Isyyden tunnustaminen

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella lapsen äiti on lapsen huoltaja. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat yleensä tekevät sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Isyyslaki 13.1.2015 ja 5.9.1975/700

 

Huoltajuus ja asuminen

Yhteishuollolla tarkoitetaan, että vanhemmat päättävät yhdessä lapsen asioista ja kummallakin huoltajalla on oikeus saada viranomaisilta lapseen liittyviä tietoja. Erotilanteessa on tarkoituksenmukaista virallistaa lapsen asuminen sekä huoltajuus ja tapaamiskäytäntö lastenvalvojan luona tehtävällä huolto- ja tapaamissopimuksella. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 :

10 § Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian ratkaiseminen

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Tässä tarkoituksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten huolto ja tapaamisoikeus parhaiten toteutuvat vastaisuudessa.

Asia, joka koskee lapsen huollon uskomista molemmille vanhemmille tai toiselle vanhemmalle taikka tapaamisoikeutta, on ratkaistava vanhempien sopimalla tavalla, jos vanhemmat tai toinen heistä ovat lapsensa huoltajia eikä ole aihetta olettaa, että tämä ratkaisu olisi vastoin lapsen etua.

11 §

Lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittäminen

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieliset, jos lapsi on muun henkilön kuin huoltajansa hoidettavana taikka jos tätä muutoin on pidettävä lapsen edun kannalta aiheellisena.

Lapsen mielipide on selvitettävä hienovaraisesti ja ottaen huomioon lapsen kehitysaste sekä siten, että tästä ei aiheudu haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa välisille suhteille.

Elatussopimus

Elatussopimuksella vanhemmat sopivat elatusavun suuruudesta. Elatusavun suuruus määräytyy lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien maksukyvyn perusteella siten, että korkeampi elatusvastuu kuuluu paremmassa taloudellisessa asemassa olevalle vanhemmalle.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta.

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. (8.4.1983/364)

Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla oikeudessa.

Elatusapua koskevissa asioissa alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen lapsen edustajalla on oikeus edustaa lasta myös asiassa, joka koskee lapsen oikeutta saada elatusta lapsen täytettyä kahdeksantoista vuotta.

Elatussopimus tehdään yleensä niin pitkäksi aikaa, että lapsi täyttää 18 vuotta. Elatusvelvollinen voi tehdä muutossopimuksia pitkän aikajakson väliin , jos on hyvät perusteet: pysyvä eläköityminen, todella vakava sairaus, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys.

Vuorotteluvapaa ei ole peruste alentaa elatussopimusta. Ei myöskään yrittäjän riskillä toimiminen ja velkajärjestely johon on otettu huomioon lapsen elatusmeno.

Kelalla on omat  tulorajat ja  hakuperusteet maksuvapautuksen saannille elatustukisaatavista /maksuvapautusasioissa.

 

Yhteystiedot
Vastaava sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja Anri Tiri, puhelin 0400 139 684.

Elatussopimuksia valmistelee etuuskäsittelijä Anne Korva.

Isyysasioita hoitavat myös neuvolan terveydenhoitajat. Siellä voi tehdä myös huoltosopimuksen syntyvästä lapsesta. Asiakirjat vahvistaa myöhemmin lastenvalvoja ja maistraatti.

Sivua päivitetty: 
30.4.2019