Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Destia, Palotievat

Tulostettava sivu

Asia: Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen ympäristölupahakemus, sekä 101 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

 

Hakija ja osoite:
Destia Oy
Heidehofintie 2
01300 Vantaa

 

Toiminta ja sijainti
Destia Oy hakee ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen Kittilän kunnan Alakylän kylässä sijaitsevien tilojen Tiensuu (261-401-34-1) ja Pyysalo (261-401-34-9) alueille, Palotievan sora-alueelle. Destia Oy:llä on alueella vuoteen 2018 asti voimassa oleva ottolupa. Ympäristölupaa haetaan ottoluvan loppuun asti.
Alueella murskataan kiviainesta tie- ja muuhun maarakentamiseen sekä varastoidaan murskeita. Alueella ei ole pysyviä rakennuksia tai laitteita, vaan kalusto tuodaan alueelle vain urakan ajaksi. Alueella toimii Destia Oy tai sen aliurakoitsija. Murskausta tehdään kiviaineksen tarpeen mukaan, arviolta 1-4 vuoden välein noin 2-6 kk kerrallaan. Markkina- ja työtilanteesta riippuen mahdollista on, että toimintoja ei ole alueella joka vuosi. Murskausta voi olla ma-pe klo 7-22. Kuormausta ja kuljetusta voi olla ma-su klo 7-22. Murskausasema tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten, ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Työmaa pidetään siistinä maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti, ja asiattomien pääsy alueelle on kielletty. Toiminnan päätyttyä alue siistitään ja jälkihoidetaan maa-ainesluvan mukaisesti.

 

Ympäristövaikutukset, niiden ehkäisy ja vähentäminen
Merkittävimmät haitat, melu ja pölyäminen, syntyvät murskauksessa. Työkoneiden toiminnasta saattaa aiheutua ajoittaista melua peruutushälytinten äänistä ja kuormauksesta johtuvasta kolinasta. Jonkin verran haittaa voi aiheutua työmaaliikenteestä. Ottamisalueen seinämät ja murskeen varastokasat vähentävät melun leviämistä ympäristöön. Murskauksessa ja kiviaineksen käsittelyssä syntyviä pölyhaittoja vähennetään käyttämällä murskauslaitoksessa koteloituja kuljettimia sekä tarvittaessa kastelemalla pölyävät kohteet vedellä. Alueen läheisyydessä ei ole asutusta, eli haitat ovat vähäisiä. Kaiken kaikkiaan haitat ovat tilapäisiä ja toiminnanaikaisia, ja rajoittuvat suurimmaksi osaksi toiminta-alueelle. Alue sijaitsee Palotievojen III-luokan pohjavesialueella. Alueen läheisyydessä ei ole kaivoja. Alueen läheisyydessä ei ole luonnon- tai maisemansuojelullisesti arvokkaita kohteita, joihin toiminnalla olisi vaikutusta. Toiminta ei aiheuta pohjavedelle vaaraa. Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä tankkausalue suojataan vettä läpäisemättömäksi. Lisäksi alueella on noin 10 metrin maakerros pohjaveden pintaan. Poikkeustilanteessa laitokset pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Kittilän kunnan pelastus- ja ympäristöviranomaisille, ja ryhdytään heti asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 21.8.–19.9.2013 Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla, Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunnalle viimeistään 19.9.2013 osoitteella: Valtatie 15, 99100 Kittilä, sähköpostilla kirjaamo@kittila.fi tai faksilla (016) 642 512.

 

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Maiju Ikonen, puh. 040 847 9552.

 

Kittilässä 21.8.2013
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
 

Sivua päivitetty: 
23.10.2013