Kuulutus ympäristölupaan liittyvän tarkkailuohjelman hyväksymisestä / Hettula Oy

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 20.5.2014 § 67 myöntänyt Hettula Oy:lle ympäristöluvan tuhkan hyödyntämiseksi jätteenkäsittelykentän rakenteessa. Ympäristöluvassa on vaadittu laatimaan pinta- ja pohjaveden tarkkailusuunnitelma ja toimittamaan se lupaviranomaisen hyväksyttäväksi. Toiminnanharjoittaja on toimittanut vaaditun tarkkailuohjelman ja sen on todettu noudattavan lupamääräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen on hyväksynyt tarkkailuohjelman 20.11.2014.

 

 

Kittilässä 28.11.2014

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sivua päivitetty: 
4.5.2018