Kuulutus: Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen päätöksen antamisesta, Hangasvaaran sora-alue

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 1.7.2019

 

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

 

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös 28.6.2019 § 10

 

 

 

Lupa-asian hakija ja kohde:

Hakija:                               OTSO Metsäpalvelut Oy

Maa-ainesalue ja tila:          Hangasvaaran sora-alue, Yritys (RN:o 261-403-28-52)

Otettava maa-aines:           Sora

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 31.7.2019)

 

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisessä toimessa viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

 

 

 

Kittilässä 28.6.2019

 

Ympäristösihteeri Piippa Wäli

 

 

 

 

 

Muutoksenhaku:

Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
28.6.2019