Kittilän kunnanvaltuuston kokous 22.6.2020 asialista

Tulostettava sivu

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän urheiluhallilla (Havutie 6, 99100 Kittilä) maanantaina 22.6.2020 klo 14.00.

 

Ajalla 20.5.2020- 31.7.2020 yleisöllä ei ole pääsyä kunnanvaltuuston kokouksiin, jotka pidetään poikkeuksellisesti Kittilän urheiluhallilla.
Kuntalain mukainen yleisöjulkisuus toteutetaan välittämällä valtuuston kokoukset sähköisesti Kittilän kunnan internet-sivuilla www.kittila.fi sekä avaamalla kunnan valtuustosalin kuntalaisille, jotka haluavat seurata kokousta streemauksen kautta.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Ida Productions Oy:n pyyntö päästä kuvaamaan kunnanvaltuuston seu-raavaa kokousta 22.6.2020
4. Esa Rauhalan ero valtuuston varajäsenyydestä
5. Varavaltuutetun määrääminen Keskustan valtuustoryhmälle
6. Varavaltuutetun määrääminen Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle
7. Esteettömien varavaltuutettujen määrääminen Lapin KO:ssa vireillä olevan asian R 20/289 käsittelyn vaatimaksi ajaksi
8. Periaatekeskustelu tuulivoimahankkeista Kittilän kunnassa
9. Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Kittilän Kel-lovuoman alueelle
10. Lausunto Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta
11. Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja 2018 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 § 14 täydentäminen
12. Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kittilän kunta hajusteettomaksi
13. Valtuustoaloite, ruokahuollon liukuva budjetti
14. Valtuustoaloite Valtatie 5 jatkamisesta
15. Valtuustoaloite kaivoksen purkuputken sijoittamisesta
16. Valtuustoaloite kalatalousvelvoitteiden toteuttamisesta
17. Valtuustoaloite tulvatorjunnasta
18. Valtuustoaloite kelkkareitistä Lohiniva-Vuoma-Kinisjärvi-Molkojärvi
19. Valtuustoaloite Tepastontien korjaussuunnittelusta
20. Valtuustoaloite koskien hiihtoladun jatkamista Isovaarasta Totovaaraan
21. Aloite kirjaston kehittämiseksi/Salmi
22. Valtuustoaloite kaikille avoimen ostolaskutuksen seurantamahdollisuuden käyttöönottamisesta

23. Valtuustoaloite koskien kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaali-huoltolain perusteella järjestettävän työtoiminnan loma-aikoja ja työosuus-rahan maksamista
24. Valtuustoaloite koskien yläkoulun metsästäjätutkinnon suorittamista valin-naisena oppiaineena
25. Valtuustoaloite ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä
26. Kievanalehon yksityistien kunnossapitoavustushakemus
27. Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tulleeseen Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevaan rikosasiaan R 20/289 ja luottamus-henkilöiden vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta
28. Kittilän kunnan viestintäohje
29. Henkilöstökertomus 2019
30. Vuoden 2019 arviointikertomus
31. Kittilän kunnan vuoden 2019 tilinpäätös
32. Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mu-kainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus
33. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 8.4.2020 nro 20/0134/1 kunnal-lisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä 23.4.2018 § 26 "Akan-vuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavaehdotus"
34. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös: Kittilän kaivoksen toiminnan laajentaminen ja jätevesien purkupaikan muuttaminen (Lupapäätös Nro 67/2020, Dnro PSAVI/1079/2018, 29.5.2020)
35. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös sivistystoimenjohtajan virkasuh-teen irtisanomista koskevassa asiassa/valitus koskien päätöstä Kvalt 19.12.2018 § 89
36. Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajat syyskaudella 2020

 

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 25.6.2020 klo 12.00 ja pide-tään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 25.6.2020 klo 14.00- 16.00. Tarkastet-tu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).

 

Kittilässä 15.6.2020

 

 

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Sivua päivitetty: 
16.6.2020