Kittilän kunnanhallituksen päätökset 16.3.2021

Tulostettava sivu

Tiedote 17.3.2021, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 16.3.2021 kokouksessaan:

 

- esityksestä Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle. Esitettiin: Antti Aarrevaara, Merja Korva, Pekka Rajala, Marita Toivanen ja Tarmo Salonen, varalla Paula Nevalainen ja Mika Kuusela. Lisäksi päätettiin, että kunnanjohtaja toimii yhtiökokousedustajana Oy Levi Ski Resort Ltd:n  varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 29.3.2021.

- hyväksyä suunnitelman vt. sivistystoimenjohtajan teh­tä­vä­jär­jes­te­lyis­tä ja työnjaosta ajalle 1.4-31.5.2021 koskien tiedoksi, hyväksyä liikuntasihteeri Juha Marletsuon ja lukion/yläkoulun rehtori Janne Ylinampan hoitamaan vs. si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan tehtäviä ajalle 1.4.-31.5.2021, valtuuttaa hallintotoimen yhdessä sivistystoimen kanssa järjestämään historiatoimikunnan vetämisen sisäisesti kunnes virka saadaan vakituisesti täytettyä sekä valtuuttaa sivistystoimen yhteistyössä hallintotoimen kanssa suunnittelemaan jatkotoimenpiteet viran vakinaisen täytön mahdollistamiseksi kesän 2021 kuluessa.

- myöntää Lapin Kilpi ry:lle 300 euron avustuksen.

- Avin oheistuksen mukaisesti kunnan tartuntatautiviranomaisena delegoida päätösvaltaa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaostolle koskien valvontavastuuta.

- hyväksyä Metsähallituksen ja Kittilän kunnan vä­lil­lä tehtävän vuokrasopimuksen Palovaaran tau­ko­pai­kas­ta. Alue vuokrataan viideksi vuodeksi ajalle 1.1.2021 – 31.12.2025, vuokrattavan alueen pinta-ala 0,1 h ja alueen vuotuinen pe­rus­vuok­ra 150 euroa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että taukopaikan ylläpito käsittää myös talviajan.

- merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden palkkio-ja mat­kus­tus­sään­nön tämänhetkisen valmistelun tilanteen vs. hallintojohtajan alus­tuk­sen perusteella ja todeta, että palkkio-ja matkustussääntö valmistellaan pää­tök­sen­te­koon kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi huhti- tai toukokuun ko­kouk­seen mennessä.

- valita keskusvaalilautakuntaan vuoden 2021 kun­ta­vaa­lien toimittamisen ajaksi kaksi varajäsentä si­jaan­tu­lo­jär­jes­tyk­ses­sä 6-7 ny­kyis­ten varajäsenten lisäksi. Keskustan esitys on Maarit Niskanen. Yksi väliaikainen varajäsen pitää saada seuraavan kokoukseen 30.3.2021 mennessä.

- nimetä työryhmän, joka koostuu luottamushenkilöiden ja vi­ran­hal­ti­joi­den edustajista. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja, sihteerinä hal­lin­to­joh­ta­ja, viranhaltijapuolen edustajina tekninen johtaja, pe­rus­tur­va­joh­ta­ja sekä vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtaja. Kunnanhallituksen edustajiksi nimettiiin Vuokko Mäntymaa, varalle Pekka Rajala ja Akseli Erkkilä, varalle Raili Fagerholm. Työryhmä valmistelee kunnan asuntopoliittisen ohjelman.

- täydentää koulukeskushankkeen suunnitteluvaiheen oh­jaus­ryh­mää siten, että siihen nimetään aiempien lisäksi myös Lukkarin kou­lun johtaja Lauri Kinnunen ja todeta, että muilta osin ryhmien kokoonpano on riittävä ja kaikki tar­vit­ta­vat tahot ovat edustettuina.

- todeta valtuuston 22.2.2021 päätökset § 20 - § 32 lail­li­sik­si ja päättää panna ne täytäntöön.

- pitää edellisessä kokouksessa 2.3.2021  §110 tekemänsä pää­tök­sen kunnantalon sulkemisesta ennallaan, ja että kunnanhallitus kunnan tartuntatautien torjunnasta vas­taa­va­na toimielimenä päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toi­min­ta­yk­siöi­den, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sul­ke­mi­ses­ta ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä se­kä tekee tartuntatautilain 71 §:n perusteella päätökset karanteenista, ta­va­ran karanteenista ja eristämisestä Kittilän kunnan hal­lin­to­sään­nön 25 § mukaisella tavalla.

- esityksestä Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi, varajäseneksi ja an­taa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle ja että yhtiökokousedustaja Tarmo Salonen (varalla Raili Fa­ger­holm) osallistuu yhtiökokoukseen jaettavalla Teams-linkillä. Valittiin ehdolle: Reijo Kyrö, Tapani Rantajääskö, Paula Nevalainen, varalle Aaro Granroth.

- osallistua Hansel Oy:n monitoimi- ja tulostuslaitteita palveluineen 2021-2023 (2025) koskevaan kilpailutukseen ja valtuuttaa hallintotoimen allekirjoittamaan sopimuskaudelle 2021 – 2023, sisältäen optiokauden enintään 2 vuotta (2025): si­tou­tu­mis­lo­mak­keen, kilpailutuksen tuloksena syntyvän asiakaskohtaisen pui­te­so­pi­muk­sen Hansel Oy:n ja Kittilän kunnan välillä sekä asia­kas­koh­tai­sen palvelusopimuksen valitun toimittajan tai valittujen toi­mit­ta­jien kanssa.

- hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen, että kunnanhallitus päät­täi­si valita Kittilän kirkonkylän tulvasuojelu vaiheen 2, Pääs­ky­län­nie­men tulvapenkereet rakennusurakan suorittajaksi edul­li­sim­man tarjoukseen tehneen Napapiirin Kuljetus Oy:n urakkahintaan (yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka)  685 140,00 € (alv 0 %) seuraavin ehdoin: 1) Hankkeelle myönnetään haettu maisematyölupa ja mai­se­ma­työ­lu­pa saa lainvoiman, 2) Hankkeelle myönnetään haettu valtionapu 50% ko­ko­nais­kus­tannuk­sis­ta. Urakkasopimus voidaan tehdä tämän päätöksen lainvoimaisuuden jäl­keen edellytyksellä, että em. ehdot 1 ja 2 täyttyvät.

- että 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta sisäliikuntaa koskien kes­key­te­tään ajalle 16.3. - 6.4.2021. Harrastustoiminnan keskeyttämistä voidaan jatkaa, mikäli epi­de­mia­ti­lan­ne sitä vaatii. Sisäliikuntatilat ovat ainoastaan kuntalaisten käytössä ajalla 16.3. - 6.4 koronapandemiasta johtuen.

 

Kunnanhallitus päätti aloitteista seuraavasti:

- Valtuustoaloite koskien Maunukairan tien aurauksen tukemista: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan val­mis­tel­ta­vak­si. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.

 

- Valtuustoaloite/Kiusaamista koskeva asia: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimen val­mis­tel­ta­vak­si. Vastuuhenkilönä on henkilöstöpäällikkö.

 

- Valtuustoaloite/Henkilöstöjaoston perustaminen: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimialan val­mis­tel­ta­vak­si. Vastuuhenkilönä on vs. hallintojohtaja.

 

- Valtuustoaloite/Kyläyhdistyksille apua kiinteiden kulujen maksuihin: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimeen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on controller.

- Valtuustoaloite/Kunnan saatavien periminen kuntien omistaman perintäyhtiön: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on controller.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

 

 

Sivua päivitetty: 
17.3.2021