Kerro mielipiteesi Kittilän kunnan lausunnosta Lappi-sopimuksesta 10.3. mennessä

Tulostettava sivu

Alla on Kittilän kunnan lausunto Lappi-sopimuksesta. Mielipiteitä voi jättää 10.3. mennessä sähköpostitse anna.makela(at)kittila.fi tai kirjallisesti: Kittilän kunta, kunnanjohtaja Anna Mäkelä, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Kommentoida voi myös Facebookin kautta: https://www.facebook.com/kittilankunta

Kittilän kunnan lausunto Lappi-sopimuksesta

Maakuntastrategian visioksi on ehdotettu seuraavaa: ”Lappi on kansainvälinen, kehittyvä ja inspiroiva arktisen liiketoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen keskus sekä arktisten alueiden tunnetuin matkailukohde. Lappi ja Lapin luonto tarjoaa lappilaisille mielekästä työtä, ennakkoluulottomia palveluratkaisuja ja edistyksellisiä asuinympäristöjä niin maaseutuympäristössä kuin kaupungeissa.”

Kittilän kunta pitää visiota hyvänä, samoin kehittämisen perustana olevaa hajekeskittynyttä maakunta-ajattelua. Kittilän kunta kannattaa myös lämpimästi ohjelman tavoitetta: kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämistä. Aivan kuten sopimusluonnossa todetaan (s.11): ”Menestyvä elinkeinoelämä ja asukkaiden hyvinvointi edellyttävä, että osaaminen ja työvoima ovat kilpailukykyisiä.”

Myös esitetyt strategiset tavoitteet ovat tavoittelemisen arvoisia. Tavoitteen asetantaan Kittilän  kunta odottaa kuitenkin vielä lisää kunnianhimoa ja ennen kaikkea konkreettisempia toimenpiteitä. Ennen kaikkea tarvitaan vahvoja, yksilöityjä tekoja työllisyyden parantamiseksi ja erityisesti nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi ja koulutustason nostamiseksi. Kittilän kunta ehdottaakin, että myös strategiatasolla nostettaisiin vielä selvemmin tavoitteeksi nuorten hakeutuminen koulutukseen ja siihen liittyvät tukitoimet.

Hyvinvointi ei synny vain poliittisilla päätöksillä, vaan se edellyttää myös kansalaisten aktiivisia toimia. Lappi-sopimuksella ei saada tuntuvia tuloksia, elleivät myös maakunnan asukkaat sitoudu siihen. Tämä on tietysti haaste erityisesti niiden tavoitteiden kohdalla, jotka edellyttävät uudenlaista asennoitumista. Samoin tavoitteissa on tärkeää tasapainoilla realismin ja optimismin välillä – esimerkiksi väestönkasvulle ja työllisyydelle asetetut tavoitteet (s.6) ovat kyllä oikean suuntaisia ja kunnioitettavia, mutta niiden saavuttamiseksi olisi toivottavaa yksilöidä vielä enemmän keinoja. Samoin tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (s.12) vaativat konkretiaa.

Suurimmat muutostarpeet Lappi-sopimuksessa liittyvät liikenteeseen. Sivulla 16 ja 17 mainitaan yhteyksien kehittäminen. Kittilän kunta on valmis hyväksymään Lappi-sopimuksen ja sitoutumaan siihen, mikäli sopimukseen tehdään seuraavat muutokset:

Sopimusluonnoksen sivuilla 16-17 käsitellään Lapin lentoliikennettä. Kittilän kunnanhallitus esittää, että sivulla 17 mainitaan myös kansainväliset lentoyhteydet sekä matkailun tarpeet yhteyksien kehittämisen keinoina.

Sopimusluonnoksen sivulla 20 todetaan ”Lappi Euroopan arktisena porttina vaatii yhden vahvan kehityskäytävän, Jäämeren käytävän, Kemi-Torniosta Kirkkoniemeen ratalinjausta mukaillen. Kehittämiskäytävä toimii maakunnan päävyöhykkeenä, johon on hyvät yhteydet muualta. Muut nykyiset kehittämiskäytävät (Perämerenkaari, Murmanskin käytävä, Koillis-Suomen käytävä, Länsi-Lapin kehityskäytävä) omine vahvoine profiileineen säilyvät ja luovat rungon maakunnan muulle toiminnalliselle kehitykselle”. Kittilän kunta esittää, että mainittu kappale poistetaan Lappi-sopimuksesta.

Mainitulla kirjauksella kunnat sitoutuisivat Kemi-Tornio-Kirkkoniemen ratalinjaukseen ja mainitun tiestön kehittämiseen. Muiden kehittämiskäytävien mainitseminen tällaisen linjauksen jälkeen on yhdentekevää. Kaikki Lapin kehityskäytävät on tässä vaiheessa pidettävä mukana tarkastelussa tasavertaisina vaihtoehtoina ja päätökset esimerkiksi ratalinjauksesta on sovitettava elinkeinoelämän sekä naapurimaiden tarpeisiin. Esimerkiksi Barentsin alueen vahvin talousalue, Tromssa, on ilmoittanut kannattavansa tässä vaiheessa läntistä käytävää, eikä esimerkiksi Oulu ei ole valmis sitoutumaan pelkästään itäisen käytävän kehittämiseen.

Myös sivun 21 kartta tulee korjata asianmukaiseksi ja kirjata siihen mahdollinen ratalinjaus Kolarista Skibotniin. Samassa yhteydessä Kittilän kunnanhallitus esittää, että Länsi-Lapin kehityskäytävän nimi muutetaan ”Läntiseksi Jäämeren käytäväksi” ja Jäämeren käytävän nimi muutetaan ”Itäiseksi Jäämeren käytäväksi”. Sopimuksen sivulle 22 tulee edelleen kirjata, että Läntinen jäämeren käytävä tukee kaivostoiminnan kuljetustarpeita Länsi-Lapissa.

Kittilän kunnanhallitus pitää positiivisena, että Lappi sopimuksessa on otettu kantaa Lapin oman SOTE-mallin puolesta. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan oma SOTE-malli tulee nostaa sopimuksessa vielä voimakkaammin esille ja jopa sen keskiöön. Kyseessä on Lapin tulevaisuuden ja maakunnan elinvoiman kannalta erittäin merkittävä asia, johon kaikkien Lapin kuntien tulee sitoutua.

 

Taustatietoa

Mikä on Lappi-sopimus?

Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-sopimuksesta eli maakuntaohjelmasta vuosille 2014–2017 ja sen arviointiselostusluonnos. Maakunnan liitto laatii alueiden kehittämislain mukaisen, määräaikaisen maa-kuntaohjelman. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen.

Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin maakuntavaltuusto.

Lausuntoa pyydetään ainakin seuraavien seikkojen osalta.

  •  Visio
  •  Maakuntaohjelmakauden määrälliset tavoitteet
  •  Strategiset valinnat
  •  Keskeiset hankkeet

 

Lue lisää: http://www.lappi.fi/lapinliitto/lappi-sopimus

Sivua päivitetty: 
7.3.2014