Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksien antamisesta / Kimmo Alatalo & OTSO Metsäpalvelut Lappi

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 22.12.2014

 

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat maa-ainesten ottamislupapäätökset.

 

Lupaviranomainen, kokouspäivämäärä ja pykälät:

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.12.2014 § 147, § 148

 

Lupa-asian kohde ja hakija:
Hakija:   Kimmo Alatalo
Ottamisalue:  Puksuvaara
Tila:   Kivikkola, RN:o 261–408–2–42
Otettava maa-aines:  Sora ja moreeni

 

Lupa-asian kohde ja hakija:
Hakija:   OTSO Metsäpalvelut Lappi
Ottamisalue:  Holkkuavaara  
Tila:   Vellula, RN:o 261–405–3–65
Otettava maa-aines:  Sora, murske ja kivi

 

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.1.2015

 

Kittilässä 19.12.2014
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Muutoksenhaku:
Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
4.5.2018