Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta / Isovaara, Napapiirin Kuljetus Oy

Tulostettava sivu

Päätöksen antopäivä on 22.10.2013

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava maa-ainesten ottamislupapäätös.

Lupaviranomainen ja kokouspäivä sekä pykälä:

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.10.2013 § 135

 

Lupa-asian kohde ja hakija:
Hakija: Napapiirin Kuljetus Oy
Ottamisalue: Isovaara / Sussanpulju
Tila: Kittilän valtionmaa III, 261-893-12-1
Otettava maa-aines: sora ja moreeni

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 21.11.2013)

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kittilän kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina, os. Valtatie 15, 99100 Kittilä.

 

Kittilässä 21.10.2013
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Muutoksenhaku:
Maa-ainesten ottamislupapäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Sivua päivitetty: 
24.10.2013