Kuulutus: Kittilän kunnan maa-ainestaksa (kunnanvaltuusto 29.8.2016, voimaan 4.10.2016)

Printer-friendly version

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.8.2016 vahvistanut §:n 45 kohdalla Kittilän kunnan maa-ainestaksan.

 

Muutos valtuuston 14.12.2015 § 68 hyväksymään ja 19.1.2016 voimaan tulleeseen taksaan:

 

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely astuu voimaan 1.7.2016. Maa-aineslakiin on tullut asiaan liittyen uusi 4 a § ja samaan asiaan liittyen ympäristön-suojelulakiin on tullut uusi 47 a §.

 

Maa-ainestaksaan lisätty uusi kohta 2.12, joka kuuluu seuraavasti:

"Maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesluvan ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä 1.7.2016 alkaen peritään maa-aineslupahakemuksesta 2.1 kohdan maksu ja ympäristö-luvan osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta (MaL 4 a§, YSL 47a §)".

 

Kohtaan "1 § yleistä" lisätty alleviivattu ja lihavoitu osa:

"Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja päätöksistä, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä ottamistoiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23§:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun."

 

Uusi taksa on tullut voimaan 4.10.2016.

 

Vahvistettu uusi taksa on nähtävillä sekä saatavilla Kittilän kunnan teknisellä osastolla ja nähtävillä kunnan internetsivuilla kohdassa www.kittila.fi/asiointi-ja-taksat.

 

KITTILÄN KUNNANHALLITUS

Sivua päivitetty: 
4.10.2016